Klimatické limitování růstu hlavních lesních dřevin

Znalost odezvy přírůstu na klimatické podmínky je zásadní pro pochopení dynamiky lesů v současném období rychlých klimatických změn. S ohledem na management lesů a predikce jejich budoucího vývoje je především klíčové identifikovat oblasti klimatického optima jednotlivých dřevin. Pro porosty ležící mimo toto optimum je dále důležité identifikovat ty klimatické faktory, které jsou pro danou dřevinu suboptimální a které limitují její přírůst v dané lokalitě. V prostředí Česka jsou to především nízké teploty ve vyšších nadmořských výškách a sucho v nížinách. Intenzita vlivu obou limitujících klimatických faktorů je kvantifikována pomocí růstového deficitu, který udává o kolik byl přírůst vlivem nepříznivých klimatických podmínek snížen od optimálního stavu.